תקנות בטיחות בלייזר

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים
בקרינת לייזר), התשס"ה―2005*

"אזור סיכוני לייזר" – אזור שבו מופקת קרינת לייזר והחשיפה הצפויה בו בפעילות שגרתית,
בתקלה או בתאונה עלולה לעבור את החשיפה המרבית המותרת;
"בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות" – בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות שמבצעת מעבדה
 מאושרת במקום עבודה שבו מפעילים מוצרי לייזר, כמפורט בתוספת הראשונה.

צור קשר